BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Opublikowano: 09.12.2019
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie z dnia 30.10.2019 r. dofinansowany ze środków Unii Europejskiej został projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Węgrów przy ulicy Prostej”. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29 listopada 2019 r. 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa efektywności systemu zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w Mieście Węgrów poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów – infrastruktury związanej z selektywnym zbieraniem odpadów.

Cele szczegółowe:

  • optymalizacja procesu selektywnej zbiórki odpadów w Węgrowie;
  • zwiększenie dostępności PSZOK dla mieszkańców poprzez usytuowanie punktu selektywnej zbiórki bliżej centrum miasta;
  • poprawa organizacji przestrzennej PSZOK (miejsca magazynowania odpadów dostosowane do obowiązujących norm, nowoczesne pojemniki, lepsze usytuowanie oraz oznaczenie miejsc odbioru i przechowywania poszczególnych frakcji);
  • zapewnienie właściwej organizacji pracy z uwzględnieniem nowych funkcji PSZOK;
  • zapewnienie lepszej kontroli odbioru, przechowywania i wywozu odpadów dzięki monitoringowi oraz urządzeniom pomiarowym,
  • zapewnienie miejsca realizacji działań edukacyjnych prowadzących do kształtowania prawidłowych wzorców zachowań w postępowaniu z odpadami komunalnymi.

Zakres rzeczowy:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę oraz wyposażenie infrastruktury związanej z selektywnym zbieraniem odpadów w Węgrowie – specjalnie przystosowanego miejsca na terenie gminy, w którym mieszkańcy będą mogli pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa dostępnego i zoptymalizowanego (pod względem efektywności działania) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Prostej, wraz z niezbędnymi instalacjami, w tym elektryczną, wodną, sanitarną i teletechniczną oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogową - umożliwiającą dojazd do PSZOK.

PSZOK w Węgrowie będą stanowić następujące obiekty:

1.       Budynek obsługi – kontener o wymiarach 4,9 x 6 m i wysokości 3 m;

2.       Magazyn na odpady problemowe, surowce i sprzęt, o pow. 170 m2 i wys. 5,12 m., w tym:

2a - Magazyn na odpady o pow. 82,7 m2,

2b - Pomieszczenie napraw z wyposażeniem o pow. 37,6 m2,

2c - Pomieszczenie rzeczy używanych o pow. 21,4 m2,

2d - Pomieszczenie na sprzęt o pow. 28,3 m2;

3.  Plac o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 1919,2 m2 z wiatą o wymiarach 10 x 13,5 m i wysokości 7,6 m, wyposażoną w prasokontener oraz 2 duże kontenery transportowe o poj. ok. 30 m3;

4. Plac o nawierzchni betonowej o powierzchni 367,4 m2 z wiatą o wymiarach 39 x 6 m i wys. 4,7 m, wyposażoną w 11 kontenerów typu KP7 o pojemność 7,0 – 8,0 m3, 4 kontenery o poj. 1100 l;

5. Waga samochodowa w wersji zagłębionej o nośności do 40 Mg;

6. Parking na 2 stanowiska na terenie placu;

7. Drogi i place manewrowe – chodniki z betonowej kostki brukowej o pow. 60,1 m2, dwa zjazdy z betonowej kostki brukowej o szer. 5m i pow. 37,1 m2;

8. Ścieżka edukacyjna z 6 tablicami informacyjnymi i 6 ławkami, ze ścieżką z kostki brukowej o pow. 100,8 m2 otoczona zielenią;

9. Ogrodzenie z siatki stalowej lub panelowe z 2 bramami wjazdowymi i furtką.

Przestrzeń do odbioru i składowania odpadów w projektowanym PSZOK będzie optymalnie zagospodarowana – pod wiatami i w magazynie znajdować się będą odpowiednio oznaczone pojemniki i kontenery, dostosowane do rodzajów odbieranych odpadów. PSZOK będzie wyposażony w wagę pomostową, kontenery i prasokontener, regały, zbiornik na zużyte oleje, paletę wychwytującą ew. wycieki substancji chemicznych oraz paletę na zużyte akumulatory i baterie, stół warsztatowy, szafę narzędziową z zestawem narzędzi ślusarskich, wózek widłowy oraz ręczne wózki paletowe (w tym z wagą) i platformowe, a także zestaw awaryjny do usuwania awarii i rozlanych cieczy.

Teren PSZOK-u będzie ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Lokalizacja budynków i placów magazynowych umożliwi swobodny dojazd i wyjazd pojazdów oraz rozładowanie odpadów. Obiekt będzie posiadać część administracyjno-socjalną, a także drogi ewakuacyjne.

Uzupełnieniem inwestycji będzie przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, nakierowanej na popularyzację selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Planowane działania pozainwestycyjne w ramach projektu:

  • Konkurs ekologiczny skierowany do młodzieży przedszkolnej i szkolnej z terenu miasta Węgrowa
  • Zakup pojemników na odpady dla placówek przedszkolnych z terenu Miasta Węgrowa
  • Zakup materiałów edukacyjnych dla placówek oświatowych oraz dla mieszkańców Węgrowa

Całkowita wartość projektu: 3 540 024,54 PLN brutto

Wartość wydatków kwalifikowanych:2 878 068,73 PLN brutto 

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 446 358,42 PLN brutto co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych

Okres realizacji projektu: od 28.09.2017 r. do dnia 31.12.2021 r.

 

Informacja z § 4 ust.19 umowy o dofinansowanie nr POIS. 02.02.00-00-0008/18

 

Podpisanie umowy na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mieście Węgrów przy ul. Prostej

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu