BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Rewitalizacja Miasta Węgrów
Opublikowano: 01.06.2016
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONTAKT


Miasto Węgrów zrealizowało projekt dofinansowany z  Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Węgrowa”

Celem projektu było stworzenie dokumentu niezbędnego do prowadzenia procesu rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.  

Nadrzędnym celem rewitalizacji Węgrowa jest doprowadzenie do zmian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w najbardziej zdegradowanych częściach miasta, które z czasem przełożą się na: poprawę jakości życia mieszkańców, ożywienie w sferze gospodarczej, integrację społeczną. Istotnym elementem aktywizacji społeczno – ekonomicznej miasta będzie szczególna dbałość o ład przestrzenny.

Rewitalizacji Węgrowa towarzyszy chęć wykreowania miasta: przyjaznego dla mieszkańców (młodych i seniorów), którym zapewnia się dobre warunki życia, atrakcyjnego dla turystów z uwagi na bogatą ofertę rekreacyjno-turystyczną, sprzyjającego przedsiębiorcom, którzy chcą prowadzić swoje firmy rozwijając tym samym lokalny rynek pracy i potencjał gospodarczy. Ponadto Węgrów ma być miastem dbającym o dziedzictwo kulturowe i skutecznie promujące swoje walory. Dzięki realizacji procesu rewitalizacji w Węgrowie poprawią się warunki życiowe, co przełoży się na zahamowanie emigracji młodych ludzi i zwiększenie liczby mieszkańców. Rozwijany potencjał turystyczno-kulturalny uczyni z miasta ponadlokalny ośrodek, a rozbudowana infrastruktura dla przedsiębiorców i inwestorów ożywi gospodarczo tę jednostkę.

Najistotniejszym kierunkiem jest kontynuacja już podjętych działań. Lata 2014-2020 skupione będą wokół drugiego etapu rewitalizacji Rynku Mariackiego w Węgrowie, który jest inwestycją kluczową dla miasta (etap I - projekt kluczowy RPOWM 2007-2013). Konieczne jest również przeprowadzenie rewitalizacji zabytków, XIX-wiecznych kamienic skupionych wokół Rynku. Kierunki planowanego rozwoju zostały ujęte w celach strategicznych miasta, które są spójne z celami rewitalizacji i znajdują odzwierciedlenie w zaplanowanych przez miasto inwestycjach.

Łączna wartość projektu: 76.490,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 68.841,00 PLN, tj. 90% środków z Funduszu Spójności

Czas trwania projektu: 01.02.2016 r. – 31.10.2016 r.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu