BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Zagrajmy o sukces
Opublikowano: 01.10.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

W ramach realizacji projektu "Zagrajmy o sukces" od września 2010 r. do listopada 2011 r. prowadzone były zajęcia pozalekcyjnych obejmujące 30 godzin zajęć miesięcznie w następującym podziale:

  • zajęcia informatyczne – 6 godz. w miesiącu;
  • zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 4,5 godz. w miesiącu (2 godz. zajęć z matematyki, 2,5 godz. zajęć z biologii);
  • zajęcia z języka angielskiego – 6 godz. w miesiącu;
  • zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 4,5 godz. w miesiącu;
  • zajęcia sportowe – 9 godz. w miesiącu.

Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Natomiast cele szczegółowe to m.in.:

  1. rozszerzenie oferty gimnazjów o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych;
  2. przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczej gimnazjów;
  3. wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów z trudnościami w nauce;
  4. kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu.

 

Projekt „Zagrajmy o sukces” realizowany  przez Gimnazjum w Węgrowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu