BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Człowiek-najlepsza inwestycja
Opublikowano: 01.10.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie od września 2013 do lipca 2014 roku realizowany był Projekt pn.„Szkoła uczy, wychowuje, pomaga – cykl zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgrowie – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

W ramach projektu przeprowadzonych zostało:

  • 360 godzin zajęć dla dzieci z trudności ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • 120 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • 300 godzin zajęć logopedycznych,
  • 240 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • 60 godzin z aktorstwa,
  • 10 godzin warsztatów nt. równości płci.


Zajęciami objętych było 126 uczniów.


Poza zajęciami dodatkowymi szkoła doposażona została w urządzania i materiały dydaktyczne.

W ramach projektu osiągnięte zostały następujące efekty:
- u 60% uczniów/uczennic osiągnięty został wyższy wynik w nauce na koniec roku szkolnego
- u 20 uczniów/uczennic zminimalizowano wady postawy
- u 15 uczniów/uczennic zminimalizowany wady wymowy

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu