BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”
Opublikowano: 04.12.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Miasto Węgrów jako partner Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych.

 

Zajęcia odbywają się od września 2014 r. do czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie i  w Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.

 

Grupę docelową w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie stanowi 15 uczniów klas szóstych wybranych do projektu z zachowaniem zasady pierwszeństwa uczniów z trudnościami edukacyjno – wychowawczymi oraz zgodnie z zasadą równości szans i płci. W ramach realizacji projektu szkoła przeprowadza zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych: matematyka (60 godzin), przyroda (60 godzin), zajęcia z języka angielskiego (60 godzin) oraz zajęcia związane z poradnictwem doradztwem zawodowym
(20 godzin).

 

Grupę docelową w Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie stanowi 20 uczniów, którzy na zajęciach dodatkowych mają możliwość rozwijania swoich umiejętności z matematyki (70 godzin), fizyki (40 godzin), chemii (40 godzin) oraz języka angielskiego (40 godzin). W ramach projektu uczniowie mają także zajęcia z doradcą zawodowym (10 godzin), których celem jest przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu