BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Cudowny świat tańca
Opublikowano: 22.10.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Projekt „Cudowny świat tańca” – cykl warsztatów tanecznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z terenu Węgrowa realizowany był w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Jego beneficjentem było Miasto Węgrów. Koszt projektu to 149460zł, z czego 85% kwoty pochodziło z EFS. Projekt był skierowany do 100 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie, trwał od 01.03.2009r. do 31.12.2009r.

Cel główny projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią i niedostosowaniem społecznym poprzez uczestnictwo w zajęciach rozwijających z zakresu tańca, akrobatyki i aerobiku.

Celami szczegółowymi było:

  1. Podniesienie umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania edukacji, wyboru indywidualnej ścieżki kariery i zdobycia zawodu.
  2. Zwiększenie w uczniach objętych projektem poczucia własnej wartości, świadomości własnego ciała i poczucia estetyki.
  3. Nabycie nawyku współpracy i współdziałania w grupie.
  4. Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy uczniem uzdolnionym i mało zdolnym.
  5. Nabycie kompetencji interkulturowych, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie.
  6. Rozwinięcie sprawności i kondycji fizycznej dzieci.
  7. Podniesienie poziomu kultury osobistej uczniów, nauka okazywania wzajemnego szacunku, a także przyswojenie zasad savoir-vivre’u.
  8. Wypracowanie konsekwencji, umiejętności prezentowania własnej asertywnej postawy oraz stymulowanie u uczniów procesów pamięci, koncentracji uwagi i wewnętrznej dyscypliny.

Działania w ramach realizacji projektu to głównie zajęcia pozalekcyjne z zakresu tańca ludowego, towarzyskiego, nowoczesnego oraz aerobiku i akrobatyki sportowej w formie warsztatów. Zajęcia były prowadzone w 4-ch 25-osobowych grupach. Każda grupa uczestniczyła w poszczególnych zajęciach 2-4 godziny. Zajęcia były prowadzone przez doświadczoną kadrę (2-ch nauczycieli ze szkoły i 3 ekspertów zewnętrznych).

W trakcie projektu przeprowadzono łącznie 320 godz. warsztatów w tym: 64 h z aerobiku, 64 h z akrobatyki, 64 h z tańca ludowego, 64 h z tańca nowoczesnego, 64 h tańca towarzyskiego, dowożono dzieci na zajęcia oraz dożywiano, przygotowano prezentację artystyczną w formie widowiska tanecznego ukazującą przebieg zajęć i zdobyte umiejętności, nagrano prezentację artystyczną do wykorzystania w czasie szkoleń, narad, spotkań zespołów przedmiotowych oraz wymiany doświadczeń związanych z korzystaniem z EFS, zakupiono 100 szt. strojów tanecznych.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu