BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Ram i Bit w krainie Albionu – cykl zajęć edukacyjnych z języka angielskiego i informatyki, wyrównujących szanse edukacyjne uczniów z terenu miasta Węgrowa
Opublikowano: 22.10.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Projekt „Ram i Bit w krainie Albionu – cykl zajęć edukacyjnych z języka angielskiego i informatyki wyrównujących szanse uczniów z terenu miasta Węgrowa" realizowany był w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Jego beneficjentem było Miasto Węgrów. Projekt skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie, trwał od 01.03.2008r. do 30.04.2009r.

Całkowity koszt projektu wyniósł 50 000zł, z czego kwota dofinansowania stanowiła 85% poniesionych wydatków.

W projekcie wzięło udział 60 uczniów.

Cel główny projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią i niedostosowaniem społecznym. Realizacja projektu stanowiła odpowiedź na problem nierównego dostępu do edukacji osób, które napotykają na trudności w korzystaniu z różnych form zajęć pozalekcyjnych.

Osiągnięcie celu głównego było możliwe przez osiąganie celów szczegółowych:

  1. Osiągnięcie wyższych kompetencji językowych i informatycznych u uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
  2. Podniesienie umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu dla zdolności do kontynuowania edukacji;
  3. Zwiększenie u uczniów objętych projektem poczucia własnej wartości;
  4. Zwiększenie u uczniów motywacji do nauki języków obcych i informatyki;
  5. Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy uczniem zdolnym i mało zdolnym;
  6. Umożliwienie dostępu do technologii informatycznych, oprogramowania i sprzętu multimedialnego;
  7. Nabycie kompetencji interkulturowych, niezbędnych do funkcjonowania w wielojęzycznym i wielokulturowym współcześnie świecie.

Każdy uczeń uczestniczył w warsztatach z języka angielskiego i informatycznych. Przeprowadzono łącznie 316 h warsztatów z języka angielskiego i 316 h warsztatów z informatyki. Uczniowie pracowali w 4 grupach po 15 osób. Zajęcia były prowadzone przez czterech nauczycieli. Zakupiono również telewizor, odtwarzacz DVD oraz licencję na program komputerowy Baltie na kwotę 5 000 zł.

Cykl warsztatów został poprzedzony spotkaniem inaugurującym z udziałem władz miasta, dyrekcji szkoły, prezesa UKS „Świetlica Społeczna”, zaprzyjaźnionych sympatyków Szkoły i Świetlicy. Projekt został również zakończony spotkaniem zamykającym połączonym z prezentacją multimedialną ukazującą przebieg zajęć i zdobyte umiejętności, w realizacji której uczniowie wykazali się znajomością obsługi sprzętu ( aparatu cyfrowego, kamery ) i pracy w programie Windows Movie Maker i Baltie oraz języka angielskiego. Przez cały czas trwania projektu podejmowane były działania promocyjne ( ogłoszenia, plakaty, broszury ) reklamujące podjęte inicjatywy wyrównywania szans edukacyjnych na terenach wiejskich.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu