BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Zaczarowany Ogród- cykl dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących dysproporcje edukacyjne uczniów niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami rozwojowym.
Opublikowano: 01.10.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Projekt „Zaczarowany Ogród- cykl dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących dysproporcje edukacyjne uczniów niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami rozwojowymi” realizowany był w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, jego głównym beneficjentem było Miasto Węgrów .
 
Projekt ten to dodatkowa oferta edukacyjna skierowana do  uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie, która była realizowana  przez 32 miesiące (od października  2010 roku do maja 2013 roku).
  
Koszt całego projektu wyniósł 1 903 839 zł, w tym kwota dofinansowania   1 818 799 zł, a wkład własny niepieniężny 85 040 zł.

Dzięki funduszom uzyskanym w projekcie „Zaczarowany Ogród” wzbogaciliśmy  naszą placówkę w nowoczesne i bardzo atrakcyjne pomoce dydaktyczne , komputery, programy multimedialne, w dwie nowe pracownie do zajęć reedukacyjnych (dostosowane również do potrzeb dzieci na wózkach ), w nowoczesne  urządzenia do stymulacji audiowizualnej AVS Sirius oraz Mindball. Na ten cel przeznaczonych zostało blisko sto tysięcy złotych.

W ciągu całego okresu realizacji projektu uczestniczyło w nim   267 dzieci ( 159% liczby przewidywanej), w tym  32     z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Celem głównym projektu było umożliwienie dostępu do różnych form terapii, a tym samym wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia.
Realizacja tego celu przebiegała podczas warsztatów z różnych rodzajów zajęć terapeutycznych. Zajęcia warsztatowe  odbywały się przez 6 dni w tygodniu, w łącznym  wymiarze 136 godzin tygodniowo. Ogółem w czasie realizacji Projektu przeprowadzono 12 920 godzin zajęć warsztatowych.

Inne cele realizowane w ramach Projektu to:
Podnoszenie umiejętności i kompetencji ucznia, czyli jego osiągnięć edukacyjnych.
Osiąganie wyższych kompetencji językowych i intelektualno- sprawnościowych
Zwiększenie u uczniów poczucia własnej wartości i podwyższenie samooceny
Zwiększenie motywacji do przezwyciężania trudności
Nabywanie kompetencji interpersonalnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w szkole i w środowisku poza szkolnym
Umożliwienie dostępu do sprzętu terapeutycznego
Zwiększenie świadomości rodziców o znaczeniu wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych i jej wagi dla przyszłego życia.

Rozpoznanie i jak najwcześniejsze dotarcie do dziecka dysfunkcyjnego oraz podjęcie działań korekcyjnych.
 
Cele te  były realizowane na zajęciach z zakresu warsztatów:
1.      reedukacyjnych ,
2.      logopedycznych ,
3.      polisensorycznych,
4.      rehabilitacji ruchowej,
5.      wyrównawczych z języka angielskiego,
6.       wyrównawczych z innych przedmiotów,
7.      neuroterapeutycznych EEG Biofeedback,

oraz w czasie spotkań informacyjno- integrujących z rodzicami, które odbywały się raz na kwartał.

W ciągu całego okresu przy realizacji  projektu zatrudnionych było 30 osób. W tej liczbie znajdują się  pracownicy obsługi, ale przede wszystkim  znakomici terapeuci: reedukatorzy, neuroterapeci, psycholodzy, logopeda, rehabilitant ruchowy oraz nauczyciele wspomagający z klas integracyjnych. Wszyscy zatrudnieni w Projekcie nauczyciele i terapeuci posiadali wysokie kwalifikacje oraz wyjątkowe walory osobiste pozwalające na wytworzenie ciepłej, radosnej i pełnej fascynacji atmosfery towarzyszącej dziecku przy zdobywaniu nowych umiejętności i pokonywaniu własnych trudności.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu