BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Szkoła uczy, wychowuje, pomaga.
Opublikowano: 01.10.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt


W okresie od 3.10.2011r do 30.06.2012 roku miasto Węgrów przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Węgrowie realizowało projekt systemowy  „ Szkoła uczy, wychowuje, pomaga- cykl zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgrowie”.

 

To już kolejny cykl zajęć  dodatkowych realizowany w Szkole Podstawowej w Węgrowie.  Projektem zostali objęci uczniowie i uczennice klas I-III, łącznie 198 dzieci w tym 8 uczniów niepełnosprawnych.    W ramach prowadzonych działań i na podstawie przeprowadzonych diagnoz uczniowie zostali wsparci cyklem dodatkowych zajęć  mających na celu indywidualizację pracy z dzieckiem. 

 

Realizowane były następujące zajęcia:

 

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi  trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji ( 240 godzin)
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami  w zdobywaniu umiejętności matematycznych ( 240 godzin)
  • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (420 godzin)
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów  szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych ( 360 godzin)
  • Zajęcia aktorskie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ( 120 godzin)
  • Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. ( 120 godzin)


W  ramach projektu dla wszystkich uczniów przeprowadzone zostały warsztaty uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami, a także unikania przemocy ( 10 godzin).

Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły  możliwe było dzięki wyposażeniu placówki w nowoczesne , aktywizujące pomoce dydaktyczne m.in. tablicę interaktywną  i szereg programów edukacyjnych.

 

Projekt systemowy był realizowany w ramach Priorytetu IX PO KL działania 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych”.


 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu