BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Droga do założenia stowarzyszenia
Opublikowano: 09.02.2009
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ
STOWARZYSZENIE ( rejestrowane w sądzie ) musi powołać co najmniej 15 pełnoprawnych osób, które „uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski” (art. 9 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach). Z praktycznego punktu widzenia warto zaznaczyć, że wstępny projekt dobrze jest przygotować wcześniej (czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego) i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia.
Statut musi zawierać takie podstawowe informacje o stowarzyszeniu, jak (art. 10):
a) nazwę (odróżniająca dane stowarzyszenie od innych organizacji, instytucji itp.),
b) teren działania i siedzibę,
c) cele i sposoby ich realizacji,
d) sposób nabycia członkostwa ( przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków),
e) władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje (w tym zasady działania: Walnego
Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej),
f) sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał,
g) sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich,
h) zasady wprowadzania zmian w statucie,
i) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
UWAGA: Jeśli stowarzyszenia ma zamiar tworzyć oddziały lokalne powinno określić w statucie swoją strukturę organizacyjną i zasady tworzenia oddziałów (art. 10 ust.2). Jednostka (oddział terenowy) może uzyskać osobowość prawną, jeśli przewiduje to statut (art. 17 ust.1a). Zarząd jednostki terenowej danego stowarzyszenia jest zobowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący (starostę), właściwy ze względu na siedzibę jednostki. Należy podać skład zarządu, adres oddziału oraz załączyć statut stowarzyszenia (art. 20).

Wzór statutu

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE
Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. Na zebraniu założycielskim zostanie podjęta oficjalna decyzja (uchwała) o powołaniu do życia stowarzyszenia. Najpierw ustalamy termin zebrania oraz miejsce, w którym ma się odbyć. W zebraniu musi wziąć udział co najmniej piętnaście osób – tym samym staną się one członkami założycielami naszego stowarzyszenia. Dla pewności lepiej jest zaprosić na zebranie kilka osób więcej niż wspomniane piętnaście, gdyby okazało się, że ktoś z jakiejś przyczyny nie dotrze na zebranie. Nie obawiajmy się formalności związanych z zebraniem założycielskim. Warto też wcześniej znaleźć osobę, która sprawnie poprowadzi zebranie.


Oprócz projektu statutu trzeba przygotować wcześniej następujące dokumenty:

 

- Listę członków założycieli z danymi

 

- uchwała o powołaniu organizacji

 

- uchwała o wyborze Zarządu
- uchwała o wyborze Zarządu oraz uchwała o wyborze organu kontroli wewnętrznej
   np. Komisji Rewizyjnej – Uchwały nr 3 i 4

 

Proponowany, przykładowy przebieg zebrania:

  • Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników.
  • Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
  • Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i sekretarza (sporządza protokół z zebrania) – kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby. Ostateczny wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym – przechodzą osoby, które uzyskają najwięcej głosów.
  • Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia.
  • Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
  • Zgłoszenie kandydatów i wybór KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO (np. 3 osoby)stowarzyszenia w głosowaniu jawnym (podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego).
  • Wybór władz stowarzyszenia: ZARZĄDU i organu kontroli wewnętrznej, np. KOMISJI REWIZYJNEJ (podjęcie 2 uchwał o wyborze władz).

 

 

Zamknięcie zebrania.
Na tym kończy się zebranie założycielskie. Komitet Założycielski, który bierze na siebie formalności związane z rejestracją, musi teraz wypełnić właściwe formularze oraz skompletować wymagane dokumenty i załączniki (art. 12).

 

 

POSTĘPOWANIE REJESTROWE W SĄDZIE

 

Od dnia 1 stycznia 2001 r. sądem właściwym dla rejestracji stowarzyszeń (także fundacji) jest sąd rejonowy mający siedzibę w mieście będącym siedzibą wojewody (sąd rejestrowy). Obejmuje on swoją właściwością obszar danego województwa.


Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dotyczy tych podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek takiego wpisu. KRS składa się m.in. z: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji. Rejestr jest jawny – każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych – za pośrednictwem Centralnej Informacji.
Przy KRS istnieje Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, która ma oddziały przy wszystkich sądach rejestrowych. Centralna Informacja wydaje (odpłatnie) odpisy, wyciągi i zaświadczenia z Rejestru – mają one moc dokumentów wydawanych przez sąd.

Wniosek musi być złożony na specjalnym formularzu wraz z załącznikami – formularzami oraz dokumentami:
1)Lista formularzy uzupełniających załączonych do wniosku o rejestrację w Krajowym
Rejestrze Sądowym KRS-W20 (wg informacji ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości):

Symbol
formularza
Symbole załączników dla danego formularza Uwagi
KRS-W20*
Wniosek o
rejestrację
podmiotu
(stowarzyszenia)
w Krajowym
Rejestrze
Sądowym
KRS-WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WH – Sposób powstania podmiotu (jeśli powstał
jako połączenie innych podmiotów)
KRS-WF – Założyciele lub fundatorzy (informacje o
osobach wchodzących w skład komitetu
założycielskiego lub osobach zakładających
organizację)
KRS-WK – Organy podmiotu – podajemy informacje
o zarządzie i komisji rewizyjnej (w dwóch
załącznikach)
KRS-WI – Organizacje zrzeszone (załączamy, jeśli
organizacja jest związkiem innych organizacji np.
związkiem stowarzyszeń)
ZAŁĄCZNIKI
OBLIGATORYJNE:
- KRS-WF
- KRS-WK
- KRS-WM – tylko gdy
jednocześnie
zgłaszana jest
działalność
gospodarcza
*

* UWAGA: W polu 47 formularza KRS-W20 wpisujemy organ sprawujący nadzór (chodzi o
nadzór zewnętrzny), czyli dla stowarzyszenia będzie to odpowiednio starosta lub prezydent
miasta na prawach powiatu. Dla odróżnienia organem nadzoru wewnętrznego w stowarzyszeniu
jest np. Komisja Rewizyjna (uwzględniamy jej skład w jednym z załączników KRS-WK).
PAMIĘTAJMY: Druk formularza wniosku i druki załączników otrzymujemy w sądzie.
Można je również skserować lub pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
(http://www.ms.gov.pl/krs/krs_formularze.php). Wniosek nie złożony na formularzu lub błędnie
wypełniony podlega zwróceniu.
Przed 1 stycznia 2001 r., wszystkie informacje umieszczane (obecnie) w formularzach
podawało się w pismach, które redagował sam wnioskodawca. Obecnie nie składa się takich
pism. Samodzielnie piszemy tylko niektóre dokumenty – dotyczy to uchwał oraz wymienionych
poniżej dokumentów.
2)Dokumenty, które załączamy do wniosku:
statut stowarzyszenia,
 protokół z zebrania,
lista członków założycieli
 podjęte na zebraniu uchwały (opisywane powyżej: o powołaniu organizacji; o wyborze
Komitetu Założycielskiego; o wyborze Zarządu; o wyborze organu kontroli wewnętrznej).
III. ETAPY REJESTRACJI STOWARZYSZENIA.
A) Członkowie Komitetu Założycielskiego muszą, w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia zebrania założycielskiego, złożyć wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z wymaganymi dokumentami, we właściwym sądzie (art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
B) Sąd ma 3 miesiące (od dnia złożenia wniosku) na zarejestrowanie stowarzyszenia (art. 13 ust.1) – oczywiście przy założeniu, że nie ma żadnych uchybień formalnych, np. niekompletne dokumenty, źle wypełnione formularze, zastrzeżenia do treści statutu. Wtedy oczekiwanie na zarejestrowanie może się przedłużyć. Sąd, przed wydaniem postanowienia o rejestracji może też zwołać posiedzenie wyjaśniające (z udziałem uczestników postępowania), jeśli uzna za niezbędne złożenie dodatkowych wyjaśnień (art. 15).
Sąd rejestrowy doręcza staroście (organ nadzorujący) odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami. Starosta ma 14 dni (licząc od dnia doręczenia wniosku) na ustosunkowanie się do złożonego wniosku (art. 13 ust. 2). Od dnia 1 stycznia 2001 r. stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie o wpisie jest skuteczne i wykonalne z chwilą wydania, tzn. sąd dokonuje wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym niezwłocznie po wydaniu postanowienia.
Sąd rejestrowy zawiadamia założycieli i organ nadzorujący (przesyła mu też statut) o wpisaniu stowarzyszenia do KRS (art. 17 ust.3).

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu