BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Węgrów bez podwyżek podatków lokalnych
Opublikowano: 09.01.2017, wyświetleń: 2341
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Wraz z końcem roku wiele samorządów gminnych przygotowując projekt budżetu na kolejny rok uchwala także nowe (przeważnie wyższe) stawki podatków i opłat lokalnych.

Ta sytuacja nie dotyczy Węgrowa. Podatki pozostały na tym samym poziomie, a podatek rolny uległ obniżeniu.

 

Stawki podatku od nieruchomości:

1)

od gruntów

 

 

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób    sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni;

0,86 zł

 

b)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni;

4,54 zł

 

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni;

0,27  zł

 

d)     niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni;

2,98 zł

2)

od budynków lub ich części

 

 

a)      mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej,

 0,69 zł

 

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej;

22,40 zł

 

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m² powierzchni użytkowej;

10,59 zł

 

d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4,61 zł

 

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni użytkowej;

6,20 zł

3)

od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

 

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2017r. dot. nieruchomości zamieszkałych przedstawiają się następująco: za odpady zbierane w sposób selektywny zapłacimy 8 zł za osobę miesięcznie, za nieselektywne 16 zł za osobę, zaś za odpady selektywne i kompostowane zapłacimy 5 zł za osobę miesięcznie. Obowiązuje zniżka w wysokości 50% opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny dla mieszkańców korzystających z programu „Węgrów dla rodziny 3+” orazzniżka w wysokości 25% dla osób, których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje o opłatach za odpady znajdują sie na stronie: www.odpady.wegrow.com.pl

 

Do końca kwietnia 2017r. zapłacimy za dostawę wody 3,61 zł + VAT za 1 m3 (3,90 zł brutto). Ceny za odprowadzenie ścieków wyniosą:

-  od gospodarstw domowych oraz jednostek i instytucji świadczących usługi niematerialne – 3,98 zł + VAT za 1 m3 (4,30 zł brutto);

-  od pozostałych odbiorców – 5,68 zł + VAT za1 m3 (6,13 zł brutto).

 

Obniżeniu uległa stawka podatku rolnego. Podstawą do jego ustalenia będzie kwota 37 zł za 1 dt. W związku z tym podatek rolny w 2017r. dla gospodarstw rolnych wyniesie 92,50 zł za 1 ha przeliczeniowy.

 

Stawki podatku od posiadania środków transportowych oraz opłat targowych nie uległy zmianie.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu