BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

WOK poszukuje księgowego
Opublikowano: 15.03.2017, wyświetleń: 543
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

 

Główny księgowy samorządowej instytucji kultury – informacja o naborze

Miejsce – Węgrowski Ośrodek Kultury

 

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), następujące wymagania:

1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA).

2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

a. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

d. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs:

1.Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowych (COMARCH OPTIMA  finansowo – księgowy) oraz sprzętu biurowego.

2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych.                   

3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

6. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeks pracy.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1. Prowadzenie rachunkowości Węgrowskiego Ośrodka Kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.

3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.

4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego.

5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora.

6. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.

7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.

8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

9. Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie, prowadzenie ZFŚS.

10. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.

11. Obsługa programu PŁATNIK, PUE – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.

12. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.

13. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

14. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych.

15. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.

17. Windykacja należności.

18. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  3. List motywacyjny.
  4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Węgrowskim Ośrodku Kultury ul. Mickiewicza 4a w sekretariacie w godzinach otwarcia lub na e-mail: w terminie do 30 marca 2017r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko księgowego”.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"


Informacje dodatkowe:

1. Wymiar czasu pracy na stanowisku głównego księgowego – 1 etat.
2. Planowane zatrudnienie od 1.07.2017r.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu